NGHI QUỸ PHÓNG SINH PHƯỚC LÀNH BAN XUỐNG THỎA MÃN NGUYỆN CẦU TRƯỜNG THỌ

Quán tưởng Phật Vô Lượng Thọ xuất hiện trên đầu những chúng sinh đang chuẩn bị được phóng, thả.
1. Quy y:
Con cùng tất cả hữu tình chúng sinh, từ bây giờ cho đến khi đạt được quả Diệu Bồ Đề, xin chí thành quy y Đấng Vô Lượng Thọ Như Lai. (3 lần)
2. Phát Bồ đề tâm:
Vì muốn tất cả hữu tình chúng sinh vĩnh viễn xa rời sự chết chóc, sợ hãi, nhanh chóng đạt đến quả vị thù thắng vi diệu bất tử vĩnh hằng, chúng con hôm nay thực hành nghiệp lành phóng sinh này.

‐ Quán Tứ Vô Lượng Tâm:
Nguyện tất cả chúng sinh đều được an lạc và nhân của an lạc.
Nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn xa rời khổ và nhân của khổ.
Nguyện tất cả chúng sinh không bao giờ xa rời an lạc.
Nguyện tất cả chúng sinh xa rời yêu, ghét, luôn trụ trong trạng thái bình đẳng.( 3 lần)

Đọc Vô Lượng Thọ Đà Ra Ni :
OM NAMO BHAGAWATE, APARAMITA, AYURJNYANA, SUBINI TSITA TEDZO RADZAYA TATHAGATA, ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA, TAYATHA, OM PUNYE PUNYE MAHA PUNYE, APARIMITA PUNYE APARIMITA PUNYEJNYANA, SAMBHARO, PATSITE. OM SdARWA SAMSKARA PARI SHU DDHA DHARMATE, GAGANA, SAMUGATE, SOABHAWA BISHUDDHE, MA HA NA YA, PARIWARE SOA HA.

(ÔM NAM MÔ PHA GA QUA TÊ, A PA RA MI TA A DU GIÀ NA, SU BI NI CHÍT TA TÊ GIÔ RA GIAi DA, TA THA GA TA DA, A-RỜ HA TÊ SAM DẮC SAM BÚT ĐÀ DA.TÊ DA THA, ÔM PU NA DÊ PU NA DÊ, MA HA PU NA DÊ, A PA RI MI TA PU NA DÊ, A PA RI MI TA PU NA DÊ GIÀ NA, SAM PHÀ RÔ PA CHI TÊ. ÔM SẠC QUA SĂM SỜ-KA RA PA RI SÚT ĐÀ ĐẠT MA TÊ, GA GA NA SA MU GA TÊ, SÔ PHÀ QUA BI SÚT ĐÊ, MA HA NA DA PA RI QUA RÊ SÔ HA)

(Đọc 3 lần sau đó thổi vào gạo, thóc v.v… để ban phước, sau đó tung rải vào các chúng sinh đang chuẩn bị phóng thả, nghĩ rằng các chúng sinh đó cùng tộc loại của họ đều có khả năng chiến thắng tất cả những lo sợ do cái chết gây ra, tương lai sẽ đạt đến thọ mệnh lâu dài. Trên trán của chúng sinh đó, dùng sơn dầu vẽ chữ Vạn -nếu có thể, để tránh chúng bị bắt lại )

Om soabhawa shuddha sarva dharma soabhawa shuddho hang.

(ÔM SÔ PHÀ QUA SÚT ĐÀ, SẠT QUA ĐẠT MA SÔ PHÀ QUA SÚT ĐÔ HĂNG)

Từ trong chân không, tất cả các thân, uẩn, giới, xứ đều chuyển thành vô số đám mây cúng dường của tự tánh đại lạc thanh tịnh rộng lớn.

Om Ah Hung.
( ÔM A HUNG)

Nama sarwa tathagata bhayo bishoa mukhebe sarwa thakham utgate sapharana imam gagana kham soha.

(NAM MA SẠC QUA TA THA GA TA PHÀ DÔ BI SÔ MU KHÊ BÊ SẠC QUA THA KHĂM ÚT GA TÊ SA PHA RA NA I MĂM GA GA NA KHĂM SÔ HA)

(Tụng chú Hư Không Tạng 3 lần để ban phước, sau đó đọc:)

Kye! KI-Ê

Chư Phật, Thánh pháp cùng Tăng già,
Bậc Thầy, Bổn Tôn, chúng Không Hành,
Hộ Pháp, Tài Thần, Chủ Kho tàng,
Các thần thổ địa, thần xóm làng,

Thần bảo vệ, giữ gìn mạng sống,
Các thần thủ hộ thân chúng sinh,
Vô thượng cúng phẩm dâng hiến rồi.
Loài có thần thức, mạng, hơi thở,

Mạng sống đang trong cảnh hiểm nguy,
Được giải thoát khỏi nỗi lo sợ.
Những uẩn, giới, xứ ở nơi đây,
Thành mây cúng tự tánh thanh tịnh,

Hiển hiện đầy khắp cả hư không,
Các món diệu dục đầy đại lạc,
Vật thành tựu thọ mạng thù thắng,
Xuất hiện tràn ngập không bờ mé.

Các chúng sinh này con giải cứu,
Nguyện họ đủ niềm vui tối thắng.
Nguyện con và thí chủ tín cúng,
Cùng chúng sinh nhiều như hư không,

Xa rời chướng ngại gây chết yểu,
Sống lâu dài tại thế gian này,
Nguyện hưởng trọn vẹn các phước lành,
Thân suy tổn nguyện xin khôi phục,

Bởi tinh hoa bốn đại thế gian,
Tuổi thọ, sắc diện càng tăng trưởng,
Không bệnh, pháp tài ngày càng nhiều.
Con và hết thảy các chúng sinh,

Đến khi chứng đắc quả Vô thượng,
Đời đời kiếp kiếp đều trường thọ,
Nguyện thành tựu mạng sống bất tử,
Lợi ích các hư không chúng sinh,

Đạt thân Kim cương vượt sinh tử.
Ôi, Đấng Chở Che Vô Lượng Thọ,
Nguyện con chứng đắc quả thắng diệu.

(Tụng xong, nếu có thời gian, có thể tụng thêm các bài nguyện khác)

Nguyện nhờ nhân duyên tu trì nghiệp lành này,
Mong các Bậc Thầy ân đức thọ lâu dài,
Mười phương các việc khó làm đều viên mãn,
Tất cả mong cầu tốt lành thảy thành tựu.

(Sau cùng, tụng thêm bài kệ kiết tường thích hợp rồi tung hoa kết thúc)

Thế gian Đạo Sư Chí Tôn Vô Lượng Thọ,
Dẹp tan tất cả chết yểu hóa an犀利士
lành,
Là Đấng Chở Che cho người không nương tựa,
Thế Tôn Vô Lượng Thọ Phật ban an lành.

Nguồn: Sưu tầm

Trả lời