TÁN LỄ HAI MƯƠI MỐT ĐỘ MẪU TARA TỪ MẬT ĐIỂN GỐC

(do Thánh Tăng Kyabje Trulzhig Rinpoche biên soạn và trao truyền)

Tên tiếng Phạn là : Arya Tare mantra mula stotatra nama ske-e re-e kam bimshatika nama
Dịch sang tiếng Việt là: Tán lễ hai mươi mốt Cứu Độ Phật Mẫu từ Mật điển gốc

1- Cung thỉnh và đảnh lễ:

Nơi cõi tịnh độ Pô Ta La
Hóa sinh từ chữ Tam xanh lá
Chữ Tam phóng quang độ chúng sanh
Hải hội Ta Ra con cầu thỉnh.

Trời và phi Thiên thảy cúi đầu
Đảnh lễ dưới đôi chân Liên Hoa
Đấng Cứu độ những người bần khổ
Chí thành đảnh lễ Mẹ Ta Ra.

2- Bảy nhánh nguyện cầu:

Với tâm thành kính con đảnh lễ
Thánh giả Đại Bi Cứu Độ Mẫu
Cùng chư Như lai và Trưởng tử
Thường trụ trong mười phương ba đời.

Kính dâng cúng dường Hoa, Hương, Đèn
Dầu thơm, Thực phẩm và Âm nhạc
Tâm thành quán tưởng nhiều vô số
Hải hội Phật Mẫu xin nạp thọ.

Từ thời vô thủy cho đến nay
Ba nghiệp tạo mười ác, vô gián
Đều do ba độc tham sân si
Thành tâm sám hối các tội chướng.

Thanh Văn, Duyên Giác, chư Bồ tát
Hữu tình trong Tứ Thánh, Lục phàm
Ba đời tích lũy bao công đức
Con đều chí thành xin tùy hỷ

Vì muốn chúng sanh thỏa mong cầu
Tùy theo căn cơ mỗi cá nhân
Thích hợp giáo lý Đại, Tiểu Thừa
Nguyện xin chư Phật chuyển Pháp luân.

Cho đến khi luân hồi trống rỗng
Khẩn cầu các Đức Phật trụ thế
Thương xót chúng sanh trong biển khổ
Mắt từ xin đừng bỏ chúng con.

Con nay tích tụ các công đức
Là nhân để chứng quả Bồ đề
Nguyện trụ dài lâu vô lượng kiếp
Làm Đấng tựa nương cho chúng sanh.
( đây là phần xưng tán do Tỳ kheo ni Palmo tạo)

3- Tán Thán Hai Mươi Mốt Độ Mẫu Tara:

Om! Cung kính đảnh lễ Phật Mẫu, Thánh Mẫu, Cứu Độ Mẫu!

Lạy Đấng Cứu Độ Tara Tốc Dũng Mẫu
Tiêu tan sợ hãi hùng âm Tút Ta Ra
Độ Mẫu Ture ban tặng mọi mong cầu
Sô ha nhiệm mầu, chúng con xin đảnh lễ!

1- Lạy Đấng Cứu Độ Ta Ra Tốc Dũng Mẫu
Ánh mắt sáng ngời như ánh chớp lóe lên
Khuôn mặt xinh tươi như hoa sen trên nước
Đảnh lễ mẹ hiền độ ba cõi thế gian!

2- Lạy Đấng Phật Mẫu có khuôn mặt trăng rằm
Trăm mùa thu hợp, chiếu sáng khắp nơi nơi
Muôn ngàn vì sao cùng chung ánh sáng lại
Cũng không sánh bằng nét mặt Đấng Từ Tôn,

3- Lạy Đấng Phật Mẫu sinh từ hoa sen đẹp
Tay Ngài trang nghiêm nhiều ngọc báu vàng-xanh
Thực hành bố thí, tinh tấn và an lành
Nhẫn nhục, thiền định… trụ trong cảnh giới ấy,

4- Lạy Đấng Phật Mẫu Đảnh Kế các Như Lai,
Thực hành hạnh nguyện của vô biên chư Phật
Hết thảy Lục độ ba-la-mật viên thành
Các vị Bồ tát theo hầu đều kính mến,

5- Lạy Đấng Phật Mẫu Phạm âm Tút Ta Ra
Dội vang khắp chốn hư không và dục giới
Đạp bảy thế giới dưới chân với âm Hung
Câu triệu hết thảy sinh linh không hề sót,

6- Lạy Đấng Phật Mẫu chư thiên thần đảnh lễ
Như thần Gió, Lửa, Thích, Phạm, Tự Tại Thiên (1)
Quỷ mỵ, yêu ma, dạ xoa, loài tầm hương
Thảy đều phủ phục tán thán dưới chân Ngài,

7- Lạy Đấng Phật Mẫu dùng hai âm Tret, Phet
Phá tan hoàn toàn mọi pháp thuật tà ma
Duỗi nhẹ chân trái và co chân phải lại
Tỏa hào quang lửa chói lòa ở xung quanh,

8- Lạy Đấng Phật Mẫu dùng Ta Rê phổ độ
Xóa tan khiếp sợ tạo tác bởi tà ma
Khuôn mặt hoa sen khẽ cau mày giận dữ
Dẹp sạch oán địch, oan gia không thừa sót,

9- Lạy Đấng Phật Mẫu tay kết ấn Tam Bảo
Ngón tay ngang ngực, uy tướng rất trang nghiêm
Toàn thân trang sức Pháp luân của Vũ trụ
Ánh sáng tuôn tràn chói lọi khắp nơi nơi,

10- Lạy Đấng Phật Mẫu đầy oai đức, hoan hỷ
Vương miện trên đầu tỏa lớp lớp hào quang
Tươi cười triều âm Tút Ta Ra vang dội
Hàng phục ma quân, thu nhiếp thế gian thần,

11- Lạy Đấng Phật Mẫu bảo hộ những vùng đất
Thổ địa sơn thần đều cúi đầu phủ phục
Cau mày hơi giận, phát ra âm thanh Hung
Cứu độ hết thảy những ai đang nghèo khổ,

12- Lạy Đấng Phật Mẫu đầu đội vương miện quý
Trên điểm vầng trăng, lấp lánh các bảo châu
Đấng Vô Lượng Quang ngự trên búi tóc Ngài
Không ngừng tuôn ra biển hào quang vô lượng,

13- Lạy Đấng Phật Mẫu trụ giữa vầng quang lớn
Như lửa đốt thiêu thế gian thời kiếp hoại
Duỗi nhẹ chân trái và co chân phải lại
Tư thế vui đùa, hàng phục chúng ma quân,

14- Lạy Đấng Phật Mẫu tay kết Ấn chạm đất
Và đôi bàn chân đạp trên quả địa cầu
Hiện tướng cau mày, phát âm Hung dữ dội
Xuyên bảy lớp rào, hàng phục chúng ma quân,

15- Lạy Đấng Phật Mẫu hiền hòa đầy hỷ lạc
An trú trong cảnh vắng lặng của Niết bàn
Sô ha và Om cực thanh tịnh nghiêm trang
Bao tội lỗi lớn thảy đều năng phá sạch,

16- Lạy Đấng Phật Mẫu toàn thân đầy hỷ lạc
Giải thoát hoàn toàn các kẻ địch trên thân (2)
Là vị cứu tinh với Mười âm thần chú
Tạo bởi âm Hung của Giác tánh chân như,

17- Lạy Đấng Phật Mẫu sanh từ chủng tự Hung,
Bàn chân Tu rê khẽ đong đưa khuấy động
Rung chuyển Ngân Sơn, Tu-di, Man-đa-ra
Toàn bộ ba cõi thế gian đều chấn động,

18- Lạy Đấng Phật Mẫu cầm vầng trăng Thỏ Ngọc
Thân mang hình dạng thần chúa tể biển khơi
Hai lần tụng niệm Ta Ra, thốt âm Phet
Các độc tiêu trừ chẳng còn dấu vết chi,

19- Lạy Đấng Phật Mẫu các vua trời ái mộ
Đoàn thể chư Thiên, phi Thiên kính theo hầu
Áo giáp oai đức sáng lòa đầy hỷ lạc
Tiêu trừ ác mộng và tranh luận bất hòa,

20- Lạy Đấng Phật Mẫu có đôi mắt rực sáng
Tròn như hai vầng nhật, nguyệt tỏa hào quang
Hai lần tụng niệm Ha Ra, Tút Ta Ra
Thanh âm phẫn nộ, tiêu tan các ôn dịch,

21- Lạy Đấng Phật Mẫu đầy đủ ba chân thật:
Thanh tịnh, hiền hòa và thần lực oai nghiêm
Các loài yêu ma, quỷ mỵ cùng dạ xoa
Hai âm tối thắng Tu Rê nhiếp phục hết.

Đây lời tán lễ từ trong Mật Điển gốc
Của Hai Mươi Mốt Cứu Độ Mẫu Ta Ra

4- Lợi ích:

Nếu có người trí siêng, tinh tấn
Chí tâm tụng bài lễ tán này
Mỗi sáng, chiều hôm đều nhớ tụng
Được ban tất cả thắng vô úy.

Hết thảy tội nghiệp đều tiêu trừ
Vượt qua tất cả nẻo ác thú
Người ấy nhanh chóng được thông tuệ
Nhờ bảy mươi triệu Phật quán đảnh.

Hiện đời phú quý, tuổi thọ tăng
Tương lai sẽ tiến lên Phật vị
Nếu lỡ uống ăn nhầm độc vật
Hoặc do nhân tạo hoặc tự nhiên
Nhớ nghĩ, tụng bài lễ tán này
Tất cả chất độc đều tiêu trừ.

Hoặc thấy kẻ khác gặp ma nạn
Làm cho điên, bệnh đủ các khổ
Đọc hai, ba, bảy lần bài này
Tất cả khổ não đều tiêu trừ.

Cầu sanh con gái, có con gái
Muốn cầu giàu sang, được giàu sang
Hết thảy mong cầu đều mãn nguyện
Tất cả chướng ngại tận tiêu trừ.

5- Cầu nguyện:

Thánh Mẫu, Phật Mẫu lòng từ bi rộng lớn
Con cùng hết thảy vô biên các chúng sanh
Thanh tịnh hai chướng nhanh mãn hai tư lương
Ban phước chúng con chóng viên thành Phật quả.

Khi chưa chứng ngộ, còn trong nẻo luân hồi
Đời đời kiếp kiếp hưởng thắng phước Nhân Thiên
Hành các phương tiện đạt Nhất thiết Chủng Trí
Đoạn trừ : ma chướng, bệnh dịch, các thống khổ,

Các loại biến cố gây cái chết phi thời,
Những giấc mơ xấu cùng các điềm báo xấu,
Tám sợ hãi lớn cùng những điều ác hại
Tất cả chướng nạn nhanh chóng được lắng dịu.

Hết thảy hạnh phúc, may mắn và kiết tường
Của xuất thế gian, thế gian đều viên mãn
Ngày càng lan rộng, rạng ngời khắp muôn nơi
Xin cho chúng con viên thành không cố gắng.

Nguyện con tinh tấn tăng trưởng các Pháp lành
Hằng tu Bổn Tôn và lễ bái Thánh nhan
Liễu đạt Không Tánh, Bồ Đề tâm quý báu
Ngày càng lan rộng như nguyệt lộ chân dung.
(các đoạn Kệ trên do Jetsun Draggyal- Xứng Vương Thánh Nữ
thuyết )

Đàn thành chư Phật thiện diệu đầy hỷ lạc
Sanh trong hoa sen tráng lệ và mỹ miều
Tự thân diện kiến Đấng Vô Lượng Quang Phật
Con nguyện vãng sanh, cầu xin Ngài thọ ký.
( đoạn Kệ này do Ngài Hiền Hạnh tạo)

Các kiếp tương lai thành tựu Bổn Tôn này
Phật Mẫu hiện thân sự nghiệp Phật ba đời
Một mặt, hai tay, thân xanh, Tốc Dũng Mẫu
Thánh Mẫu cầm hoa sen xanh ban ơn lành.
( đoạn Kệ này do Phagpa Rinpoche -Sakya Pandita tạo)

Lục Độ Phật Mẫu thân tướng khó nghĩ bàn
Dung chứa muôn loài, cõi giới, các sắc thân…
Thánh thân thắng diệu, trang nghiêm, trường cửu mãi
Nguyện xin chúng con thành tựu giống như Ngài.
( đoạn Kệ này trích ra từ Kinh Tạng)

Thân không lầm lỗi, các tướng hảo trang nghiêm
Ngữ không lầm lỗi, giọng Ka Lăng Tần Già
Tâm không lầm lỗi, hiểu biết đầy trí tuệ
Kiết Tường Quang Vinh Độ Mẫu ban ơn lành.

Nương nhờ oai lực lễ tán, cầu nguyện Ngài
Mong con và chúng hữu tình khắp mười phương
Tịnh trừ tranh đấu, bệnh, ma và nghèo khó
Phật Pháp hưng thịnh muôn nơi, nguyện kiết tường!
( đoạn Kệ này do vua Trisong thuyết )

6- Trì tụng:

Emaho!
Tự hiển nơi này thành Ngọc Lá Tịnh Độ
Thánh Mẫu, Độ Mẫu nguyện xin hãy xót thương
Ban dòng tâm thức của con tràn ân phước
Độ con thoát khỏi tám nỗi sợ, hiểm nguy.
OM TARE TUTTARE TURE SOHA (đọc nhiều lần)

7- Cầu nguyện và trừ chướng:

Mẹ của chư Phật, Bồ tát khắp ba thời
Phật Mẫu, Thánh Mẫu, Tôn Mẫu, Cứu Độ Mẫu
Không khác Thầy con – tổng nhiếp chư Như Lai
Con dùng ba nghiệp chí thành cung kính lễ
Nguyện Trí Bất Tử Kim Cương Lạc chín muồi
Nhanh mãn hai món tư lương, đạt giải thoát.

Cầu nguyện Đức Ta Ra tiêu trừ chướng ngại:

Hung!
Mẹ Hiền duy nhất của tất cả chư Phật
Cứu Độ Phật Mẫu nguyện xin hãy xót thương!
Thần lực vô biên biến hóa thật nhiệm mầu
Đoạn trừ giúp con hết thảy các chướng ngại:

Bốn trăm lẻ bốn các phiền não lậu hoặc
Hai mươi chướng ngại sanh khởi ở bên trong
Vì pháp giới này hoàn toàn không cấu nhiễm
Nên các chướng ngại hãy quay về tự tánh (vỗ tay)

Thời tiết nắng, gió, tuyết sương… khi bất thường
Tức thời gây ra nhiều bệnh cho cơ thể
Đau nhức, phong hàn, cảm mạo và mắt hột…
Hai mươi chướng ngại tranh nhau khởi như vậy
Chỉ trong nháy mắt hoàn toàn tan biến ngay (vỗ tay)

La hầu, kế đô, các sao niên hạn xấu
Yêu ma, quỷ quái cùng rắn, rồng hiểm độc
Quỷ cái ăn thịt, thổ thần và La-sát
Ngài dùng thần lực đập tan các chướng ngại (vỗ tay)

Phi Thiên, oán quỷ và loài quỷ ăn thịt
Đại bàng Kim Súy, quỷ ma gây mê loạn
Dạ xoa, Bàn trà, và những ai dùng độc
Nhờ lực của Ngài, hoàn toàn tan biến ngay (vỗ tay)

Tất cả nhân duyên tước đi mạng sống này
Động đất, núi lửa, sấm sét, kẻ trộm cướp
Hạn hán, mất mùa, bão lũ… các thiên tai
Hết thảy hoàn cảnh bất tường đều chấm dứt (vỗ tay)

Sư tử, hổ, báo, gấu, sói… các thú dữ
Rắn độc, trùng độc cùng ác quỷ La sát
Các loài quỷ mỵ tổn hại thân tâm con
Hết thảy ác hại hoàn toàn tan biến ngay (vỗ tay)

Các giấc mơ xấu cùng những điềm báo xấu
Các loài ma quỷ gây chướng ngại bất ngờ
Tạo nên cái chết đúng lúc và phi thời
Nguyện các chướng ngại tan tành không dư sót (vỗ tay)
Nguyện cho đối phương những kẻ khó thuần hóa
Trộm cướp, gây chiến, dùng ác chú ma thuật
Hết thảy tâm ý xấu xa và ác hạnh
Nương lời Tam Bảo chân thật, tan chướng ngại (vỗ tay)

Chúng con tu hành Nghi quỹ Du Già này
Bao nhiêu mong ước, nguyện cầu đều như ý
Xin Ngài che chở, ban ân phước gia trì
Hiện đời chúng con sống an lành hạnh phúc.

(Đọc bài trừ chướng ngại này ba lần)

– Lời dạy của Thánh Tăng Kyabje Trulzhig Rinpoche :

Tháng 5-2003, khi đoàn Phật tử Việt Nam thỉnh cầu Ngài ban quán đảnh Trường thọ cho vài người lớn tuổi trong đoàn, Thánh Tăng đã từ bi trao truyền quán đảnh này cho chúng tôi làm mọi người hết sức ngạc nhiên và hoan hỷ vì trong trí óc non nớt của chúng tôi nghĩ rằng Ngài sẽ ban quán đảnh Vô lượng Thọ Phật hoặc Tara trắng – Bạch Độ Mẫu. Từ Kim khẩu của Ngài dạy rằng: “Nếu ai trong các con thành tâm tu tập Pháp này, sẽ vượt qua rất nhiều hiểm nguy trong cuộc sống và thọ mạng rất lâu dài. Cá nhân ta thành tựu được như ngày hôm nay là nhờ sự thực hành Pháp này và sự ban phước của Đức Tara. Nếu các con thực hành trọn vẹn nghi quỹ này đều đặn mỗi buổi sáng là rất tốt, nếu không có thời gian thì chỉ cần đọc tụng bài lễ tán này là được”
Bài tán lễ này thuộc Hiển giáo nên những ai sùng mộ Đức Phật Bà
Quan Âm Cứu Khổ đều có thể đọc tụng được.

Thành tâm sám hối trước Ân Sư, Tam Bảo và quý huynh đệ về những sai sót trong quá trình chuyển dịch bài lễ tán và toàn bộ nghi quỹ Tara.
(1) Thích, Phạm, Tự Tại Thiên: Vua trời Đế Thích, Vua trời Đại Phạm, Đại Tự Tại Thiên.
(2) Các kẻ địch trên thân: tội chướng, tứ đại bất hòa, bệnh ma, tử ma, phiền não ma v.v

Dịch giả: Ân sư Kim cương thượng sư Ngawang

Trả lời