MƯỜI SỰ VIỆC CỦA BỒ TÁT RÈN LUYỆN VỀ HÀNH BỒ ĐỀ TÂM

1 . An trụ trong tín ngưỡng, tin tưởng Thượng Sư

2. Chăm chỉ học tập tất cả các phương diện của Phật Pháp

3. Thành tâm giúp người, chăm làm việc thiện, liên tục không ngừng nghỉ.

4. Chú ý tránh lãng phí

5. Giúp đỡ cho chúng sinh thành tựu được đạo nghiệp, mà không chấp trước có tích lũy được công đươc樂威壯
hay không

6. Vững tin vào Phật Pháp, không tiếc mạng sống

7. Không bao giờ thỏa mãn trước những công đức mà bản thân tích lũy được

8. Chăm chỉ bồi dưỡng trí tuệ

9. Luôn ghi nhớ mục tiêu cao cả nhất

10. Dùng phương tiện tốt đẹp để theo đuổi con đường bản thân đã lựa chọn.

Nguồn: Sách Mật Tông Tây Tạng – NXB Tôn Giáo

Trả lời