ĐẠI THỦ ẤN NGUYỆN VĂN

Kính bái chư thánh tại đàn thành Thượng Sư Bản tôn,

Chư Phật cùng các Phật tử mười phương tam thế!

Rủ long từ bi chấp nhận lời phát nguyện của con,

Ban cho con sự gia trì để đạt thành tựu như ý,

Rời bụi tam luân, nghiệp thân tâm thanh tịnh.

Tựa như dòng nước trong khe suối Tuyết sơn,

Nguyện được tìm về biển lớn là bốn thân Phật.

Nếu không thể đắc quả vị đó tại kiếp này,

Xin được đến đời đời kiếp kiếp về sau,

Không phải nghe đến các từ tội nghiệp, khổ não,

Nguyện được tiếp nhận Phật pháp chí thiện chí lạc,

Có đủ niềm tin, trí tuệ, tinh tiến và sự nhàn rỗi,

Gặp được bậc thiện tri thức truyền thụ tâm yếu,

Được tu luyện đúng cách mà không gặp chướng ngại

Nguyện được đời đời kiếp kiếp tu luyện Phật pháp

Dựa vào lắng nghe, Phật thuyết, lý tính, từ vô tri đi đến giải thoát,

Suy ngẫm lời truyền thụ của Thượng sư sẽ xóa bỏ mọi nghi lầm.

Tinh tiến tu hành sẽ chứng ngộ được cảnh giới thực tướng,

Ba loại trí huệ hiển hiện nguyện tăng trưởng.

Thoát khỏi hai đế đoạn, thường, ấy là căn,

Không tăng không giảm, ấy là đạo thù thắng,

Siêu việt khỏi luân hồi Niết bàn, ấy là quả,

Nguyện thường gặp được giáo pháp không lầm lạc đó.

Trong  bản tính minh không song vận thanh tịnh tương lai,

Tu luyện phép Đại thủ ấn Kim Cương Du Già thanh tịnh,

Thanh lọc mọi bụi bặm mê lầm vô minh,

Hiện chứng được pháp thân thanh tịnh không vẩn đục.

Duy trì tâm tính minh không, không tăng giảm,

Duy trì không tán loạn là điều cốt yếu của tu hành.

Đây là phép tu thù thắng nhất trong mọi giáo pháp,

Nguyện luôn được đầy đủ tam yếu kiến, hành, tu.

Tất cả chư pháp đều do tâm biến hiện ra,

Tâm vốn là vô tâm, thể tính của tâm là không.

Không mà bất diệt, không gì không hiển hiện,

Nguyện thiện quan sát tâm thể để có được định kiến.

Bản tính vốn trong sáng lại trở nên mê lầm,

Do vô minh mà chấp trước về tự minh,

Do hai chấp mà lưu chuyển vào chư hữu,

Xin cắt bỏ mọi căn nguyên vô minh mê lầm.

Tất cả đều là phi hữu, chư Phật cũng không hữu,

Tất cả đều là phi vô, luân hồi Niết bàn các căn nguyên,

Không trái không thuận, đi theo đạo Trung Quán,

Nguyện chứng ngộ được pháp tính bản tâm không thiên lệch.

Cái tâm thể đó ai cũng khó có thể miêu tả được,

Phủ nhận tâm thể đó ai cũng khó có thể che dấu được.

Đó chính là sự vô vi của pháp tính vượt khỏi ý thức,

Xin được cùng tận được nghĩa lý chân chính cứu cánh này.

Không hiểu tâm tính này  mà phải lưu chuyển trong bể luân hồi,

Chứng được tâm tính này sẽ hiểu, bên ngoài tâm tính đó không có Phật.

Rời xa tất cả mọi thị, phi, vô, hữu,

Nguyện chứng  ngộ được yếu nghĩa bao trùm hết thảy của pháp tính.

Hiển hiện là cái tâm này, không hư cũng là cái tâm này,

Sáng suốt là cái tâm này, mê lầm cũng là cái tâm này,

Sinh là cái tâm này, diệt cũng là cái tâm này,

Nguyện được biết rằng tất thảy mọi thêm bớt đều là từ tâm.

Không bị lầm lạc vào khởi niệm tu quán,

Cũng không nên bị lôi cuốn mê loạn bởi nhân gian.

Không sửa đổi, an trụ bản thể trong tự nhiên,

Nguyện có được sự gia trì khéo thiện để tu tâm nghĩa.

Các con sóng vọng niệm lớn nhỏ đều sẽ lặng yên,

Tâm như dòng chảy yên tĩnh tự nhiên sẽ an trụ,

Cũng xa rời khởi mọi hôn ám và ô trọc,

Nguyện có được định tâm vững vàng vô biên như biển.

Thường xuyên quan sát  cái tâm không thể quán chiếu này,

Sẽ nhìn thấu được cái nghĩa không thể nhìn thấy.

Vĩnh viễn cắt đứt được những nghi ngờ thị phi,

Nguyện được chứng ngộ diện mạo chân thực của bản tâm.

Quan sát ngoại cảnh mà thấy  tâm không thấy cảnh,

Quan sát trong tâm mà thấy tâm là vô bản tính là không.

Quan sát hai thứ đó cắt đứt được hai chấp sẽ được giải thoát,

Nguyện chứng ngộ được thực tướng của tâm thể trong sáng.

Siêu việt khỏi cảnh giới tâm thức là Đại thủ ấn,

Siêu việt khỏi mọi thiên lệch hữu, vô, đoạn, thường là Đại trung đạo,

Bao gồm hết thảy gọi là Đại viên mãn,

Nguyện có được niềm tin biết một là biết hết thảy.

Không tham chấp nên có được sự đại lạc kéo dài,

Không chấp trước chư tướng nên ánh sáng được hiển lộ qua chướng ngại.

Siêu việt ý thức nhiệm vận không phân biệt,

Nguyện được tu luyện vô gián mà khong cần sửa trị.

Tự giải thoát từ trong tham trước, cảm thụ thiện diệu,

Mê lầm ác niệm sẽ được thanh lọc qua bản tính không sáng.

Lấy, bỏ, được, mất, giữ tâm bình thường vốn là không,

Nguyện được chứng ngộ nghĩa đề của pháp tính ly hý.

Bản tính của chúng sinh tuy đều mang tính Phật,

Nhưng do không hiểu rõ nên trôi dạt trong vô tận luân hồi.

Đối với chúng sinh hữu tình đau khổ vô bờ,

Nguyện thường sinh khởi tâm từ bi bất nhẫn,

Tâm từ bi bất nhẫn khi mới được nảy sinh,

Thể tính không vô hiện lên nguyên sơ trần trụi,

Đây là pháp môn song vận thù thắng không lầm lạc,

Nguyện không xa rời khỏi đó, tu luyện hằng thường ngày đêm.

Tu luyện các phép thần thông thiên nhĩ, thiên nhãn,

Làm lợi chúng sinh hữu tình, thanh khiết các chùa Phật.

Nguyện được viên mãn các thắng pháp của Phật Đà,

Hoàn thành cứu cánh thanh tịnh nguyện thành Phật

Phật Đà, chư Phật thập phương đại từ bi,

Tất cả mọi nghiệp lực thiện thanh tịnh.

Dựa theo những nguyện niệm thanh tịnh,

Nguyện được theo pháp nhiệm vận mà thành tựu.

Nguồn: sách Mật Tông Tây Tạng-NXB Tôn威而鋼
Giáo

 

 

Trả lời