KÍNH MỪNG NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ (9/8/2023 ÂL)

Dược sư nghĩa là thầy thuốc, Lưu ly nghĩa là một ngọc màu xanh trong suốt. Dược Sư Lưu Ly Quang Phật nghĩa là vị Phật thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian, có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sinh.

Ý nghĩa danh hiệu Phật Dược Sư

Khi niệm danh hiệu Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, với đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh 必利勁
và niệm đến nhất tâm, người niệm sẽ được phước báo vô lượng, tiêu trừ tất cả bệnh khổ, thân tâm an lạc, được Phật Dược Sư, chư Đại Bồ tát và 12 vị Dược Xoa đại tướng hộ trì.

12 đại nguyện của đức Phật Dược Sư

 1. Nguyện phát hào quang chiếu sáng và dùng thân tướng trang nghiêm đó hóa độ chúng sinh.
 2. Nguyện cho chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình.
 3. Nguyện cho chúng sinh thực hiện được sở nguyện.
 4. Nguyện giúp đỡ chúng sinh đi trên đường Đại thừa.
 5. Nguyện hồ trì giúp chúng sinh giữ giới hạnh thanh tịnh, không phạm lỗi
 6. Nguyện giúp chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra, phát sinh trí tuệ, thân thể khỏe mạnh không còn tàn tật, chấm dứt mọi bệnh khổ,.
 7. Nguyện chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh.
 8. Nguyện cho những người phụ nữ phải chịu nhiều điều bất hạnh, mong muốn muốn chuyển sinh làm thân đàn ông sau khi tái sinh sẽ  trở thành nam giới.
 9. Nguyện độ thoát cho chúng sinh tránh khỏi rơi vào tà kiến và giúp trở về chính đạo.
 10. Nguyện tránh cho chúng sinh sinh vào cõi ác và được sinh vào cõi lành.
 11. Nguyện giúp chúng sinh lâm vào đói khát sẽ được hóa độ.
 12. Nguyện giúp đỡ chúng sinh nghèo túng có áo quần lành lặn đẹp đẽ.

                                                    NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

                                                   NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

                                                  NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Trả lời